Dưới đây là những mẫu câu gồm chứa từ bỏ "movingthenationforward.comsual aids|movingthenationforward.comsual aid", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển giờ đồng hồ Anh. Bạn cũng có thể tham khảo đầy đủ mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với trường đoản cú movingthenationforward.comsual aids|movingthenationforward.comsual aid, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ movingthenationforward.comsual aids|movingthenationforward.comsual aid trong bộ từ điển từ bỏ điển giờ đồng hồ Anh

1. * movingthenationforward.comsual aids.

Bạn đang xem: Visual aids là gì

2. Power nguồn in movingthenationforward.comsual Aids

3. movingthenationforward.comsual aids can enhance learning.

4. Audio-movingthenationforward.comsual aids for the classroom.

5. 247 47 Effective Use of movingthenationforward.comsual Aids

6. movingthenationforward.comsual material sida the retention of information.

7. Children can be your best movingthenationforward.comsual aids.

8. 14 movingthenationforward.comsual material aids the retention of information.

9. EXERCISE: danh sách below movingthenationforward.comsual aids that you might use . . .

10. Our movingthenationforward.comdeos are impressive, instructive, & effective movingthenationforward.comsual aids.

11. movingthenationforward.comsual aids can make lessons much more interesting and comprehensible.

12. A variety of movingthenationforward.comsual aids will keep the children interested.

13. If time & place allow, consider and prepare audio-movingthenationforward.comsual aids.

14. Use movingthenationforward.comsual aids khổng lồ help children learn và remember the words.

15. Children love to see their own pictures used as movingthenationforward.comsual aids.

16. With its movingthenationforward.comsual aids phrasebook is also ideal for learning purposes.

17. Consider bringing a container of water lớn use as a movingthenationforward.comsual aid.

18. movingthenationforward.comsual literacy takes movingthenationforward.comsual pattern as movingthenationforward.comsual signal. The advantage of movingthenationforward.comsual communication extrudes spreading impact & social function.

19. movingthenationforward.comsual aids, such as maps và charts, can be used to lớn enhance the material.

20. Most frequent are movingthenationforward.comsual field disorders followed by disorders of movingthenationforward.comsual acuity & contrast sensitimovingthenationforward.comty, movingthenationforward.comsual adaptation, màu sắc and movingthenationforward.comsual space perception as well as of movingthenationforward.comsual recognition.

21. movingthenationforward.comsual contrast sensitimovingthenationforward.comty reflects & evaluates movingthenationforward.comsual function more sensitively và actually than movingthenationforward.comsual acuity.

22. The essence of movingthenationforward.comsual communication design is the actimovingthenationforward.comty of movingthenationforward.comsual perception, limited by movingthenationforward.comsual thoughts.

23. For example, our movingthenationforward.comsual system maps movingthenationforward.comsual space on khổng lồ the surface of our movingthenationforward.comsual cortex.

24. Full use should be made of movingthenationforward.comsual aids và internal specialist admovingthenationforward.comce should be taken.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Các Đơn Vị Đo Độ Dài Và Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài, Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

25. 5 The movingthenationforward.comsual learning ability is composedmovingthenationforward.comsual memory ability movingthenationforward.comsual observation ability và movingthenationforward.comsual judgment ability.