Tính diện tích s hình thang bao gồm độ lâu năm hai lòng lần lượt là (a) với (b), độ cao (h) :

a) (a = 14cm; ;b = 6cm; ;h = 7cm).

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5: luyện tập trang 94 đầy đủ nhất

b) (a =displaystyle 2 over 3m;,b = 1 over 2m;,h = 9 over 4m).

c) (a = 2,8m;,b = 1,8m; ,h = 0,5 m).

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích s hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 14 + 6 ight) imes 7 over 2 = 70,,(cm^2)) 

b) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 2 over 3 + 1 over 2 ight) imes 9 over 4 over 2 = 21 over 16=1,3125 ;(m^2))

 c) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2,8 + 1,8 ight) imes 0,5 over 2 = 23 over 20=1,15,,(m^2))


Bài 2


Video gợi ý giải


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy phệ 120m, đáy nhỏ bé bằng (dfrac23) đáy lớn. Đáy bé nhỏ dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm đáy bé nhỏ ta mang độ nhiều năm đáy phệ nhân cùng với (dfrac23).

- Tính chiều cao ta rước độ dài đáy bé bỏng trừ đi 5m.

- Tính diện tích s thửa ruộng ta rước tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với độ cao rồi chia cho 2.

- tra cứu tỉ số giữa diện tích s và (100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích gấp (100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc thu được vội 64,5kg bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hình thang có đáy lớn: 120m

Đáy bé: (dfrac23) đáy lớn

Đáy bé: dài thêm hơn nữa chiều cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kilogam thóc

Thửa ruộng: ... Kg thóc?

Bài giải

Đáy nhỏ nhắn của thửa ruộng hình thang là:

( 120 imes dfrac23 =80 ;(m))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

(80 - 5 = 75 ;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(dfracleft( 120 + 80 ight) imes 752 = 7500left( m^2 ight))

 (7500m^2) gấp (100m^2) chu kỳ là:

(7500:100=75) (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là :

(64,5 × 75 = 4837,5 ;(kg))

Đáp số: (4837,5 kg) thóc.


Bài 3


Video lí giải giải


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. ........

b) diện tích hình thang AMCD bởi (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. ........

*

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao. 

Lời giải chi tiết:

a) bố hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích s bằng nhau vì chúng bao gồm chung đáy lớn DC, đáy bé bỏng bằng 3cm và có chiều cao bằng nhau là độ nhiều năm đoạn trực tiếp AD.

b) diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 9 imes AD ).

Xem thêm: Bài 64 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 1, Cho A ∈ Z, Giải Bài 64 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 1

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign& left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr& = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr& = 6 imes A mD cr )

Ta có: (dfrac6 imes A mD9 imes A mD =dfrac69= dfrac23)

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. Đ

b) diện tích s hình thang AMCD bởi (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. S