(dfrac2+sqrt21+sqrt2;,,, dfracsqrt15-sqrt51-sqrt3;,,,dfrac2sqrt3-sqrt6sqrt8-2; )

(dfraca-sqrta1-sqrta;,,, dfracp-2sqrtpsqrtp-2.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

+ Ta có:

(dfrac2+sqrt21+sqrt2=dfrac(sqrt 2)^2+ sqrt 21+ sqrt 2=dfracsqrt2(sqrt2+1)1+sqrt2)

(=dfracsqrt 2(1+ sqrt 2)sqrt 2=sqrt2).

Bạn đang xem: Toán 9 bài 54 trang 30

+ Ta có:

(dfracsqrt15-sqrt51-sqrt3=dfracsqrt3.5-sqrt5.11-sqrt3)(=dfracsqrt5.sqrt3-sqrt5.11-sqrt3)

(=dfracsqrt5(sqrt3-1)1-sqrt3=dfrac-sqrt5(1-sqrt3)1-sqrt3=-sqrt5).

+ Ta có:

(dfrac2sqrt3-sqrt6sqrt8-2=dfrac(sqrt 2)^2.sqrt 3-sqrt 6sqrt4.2- 2)

(=dfracsqrt 2.(sqrt 2.sqrt 3)-sqrt 62sqrt 2 -2)(=dfrac2sqrt6-sqrt 62(sqrt2-1))

(=dfracsqrt6(sqrt2-1)2(sqrt2-1)=dfracsqrt62).

+ Ta có:

(dfraca-sqrta1-sqrta=dfrac(sqrt a)^2-sqrt a .11-sqrt a=dfracsqrta(sqrta-1)1-sqrta)

(=dfrac-sqrta(1-sqrta)1-sqrta=-sqrta).

Xem thêm: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác ), Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác

+ Ta có:

(dfracp-2sqrtpsqrtp-2=dfrac(sqrt p)^2-2.sqrtpsqrtp-2=dfracsqrtp(sqrtp-2)sqrtp-2=sqrtp).


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 54 trang 30 SGK Toán 9 tập 1 movingthenationforward.com"