Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Strain là gì

*
*
*

strain

*

strain /strein/ danh từ sự căng, sự căng thẳng; tinh thần căng, tinh thần căng thẳngthe rope broke under the strain: dây thừng đứt vị căng quáto be a great strain on someone”s attention: là một trong những sự mệt mỏi lớn đối với sự chăm chú của aito suffer from strain: mệt vì thao tác căng (kỹ thuật) mức độ căng giọng, điệu nóito speak in an angry strain: nói giọng giận dữ (âm nhạc) ((thường) số nhiều) giai điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc (thơ ca); (văn học) ((thường) số nhiều) hứng khuynh hướng, chiều hướngthere is a strain of weakness in him: làm việc anh ta có chiều hướng nhu nhược loại dõi (người); tương đương (súc vật)to come of a good strain: là con dòng con cháu giống ngoại động từ căng (dây…); làm căng thẳngto strain one”s ears (eyes): vểnh tai (căng mắt) bắt thao tác quá sức, bắt thao tác căng quá, lợi dụng quá mứctake care not khổng lồ strain your eyes: cẩn thận đừng để mắt thao tác làm việc căng quáto strain somebody”s loyalty: lợi dụng lòng trung thành với chủ của ai phạm luật (quyền hành), lạm quyềnto strain one”s powers: lấn quyền của mình ôm (người nào)to strain someone khổng lồ one”s bosom: ôm fan nào thanh lọc (lấy nước hoặc đem cái); nhằm ráo nướcto strain rice: nhằm gạo ráo nước (kỹ thuật) làm cho cong, có tác dụng méo nội hễ từ ra sức, rán sức, rứa sức, cố sức; nỗ lực một biện pháp ì ạch, vác ì ạchplants straining upwards lớn the light: cây thế vươn lên ánh sángrowers strain at the oar: fan chèo thuyền ra sức tập bơi mái chèo (+ at) căng ra, thẳng ra (dây); kéo căngdog strains at the leash: chó kéo căng dây xích thanh lọc qua (nước)to strain at a gnat quá câu nệ, thừa thận trọngto strain every nerve núm sức, ra sứcchúng (vi khuẩn)dạnggiốnglắng lọcloàisự trở thành dạngsự thanh lọc quaeye straincăng mắt (trước màn hình…)eye strainsự mỏi mắtstrain testsự thử mặt hàng phân loại danh tự o sự biến dị Sự chuyển đổi hình dạng hoặc thể tích của một thứ do chức năng của ứng suất. O ứng suất o lực, sức kéo o sự biến tấu o kéo § compressive strain : sự biến tấu nén § plastic strain : sự biến dị dẻo § shearing strain : sự biến dị cắt § tensile strain : sự biến dạng căng, sự biến dị kéo § yield strain : biến tấu tại giới hạn chảy § strain ellipsoid : elipsoit biến dị § strain gauge : chăm sóc đo vươn lên là dạng

*
*

*

strain

Từ điển Collocation

strain noun

1 severe demand on strength, resources, etc.

ADJ. considerable, enormous, great, heavy, real, severe, terrible, tremendous It”s a real strain having to lớn get up so early! | slight | increasing | constant | excessive, intolerable, unbearable, undue | emotional, financial, mental, nervous, physical, psychological The mental strain of sharing an office with Alison was starting to tell. | breaking a fishing line with a 15lb breaking strain

VERB + STRAIN be/come under, feel, suffer (from) Television newsreaders come under enormous strain. After weeks of overtime, she was starting lớn feel the strain. | cause, create, impose, place, put Increasing demand is placing undue strain on services. | ease, reduce | cope with, stand, take | increase

STRAIN + VERB show, take its toll (on sb), tell (on sb) After six weeks of uncertainty, the strain was beginning khổng lồ take its toll.

PREP. under the ~ The ice gave way under the strain. He broke under the strain of having to work twelve hours a day. | ~ on There”s too much strain on the corner of the table.

PHRASES a bit of a strain I found it a bit of a strain making conversation with her. | signs of strain After three years, their marriage was beginning to show signs of strain. | stresses và strains the stresses và strains of a long day | take the strain off sb/out of sth The new scheme is designed to lớn take the strain out of shopping.

2 injury

ADJ. bad | slight | back, eye, muscle, thigh, etc.

VERB + STRAIN have, be suffering from | get You”ll get eye strain if you don”t put the light on.


Bạn đang xem: Strains là gì


Xem thêm: Suv Nghĩa Là Gì ? Cách Phân Biệt Các Dòng Xe Suv, Sedan, Hatchback

| recover from, shake off Gerrard will play if he can shake off a slight thigh strain.

Từ điển WordNet

n.

(physics) deformation of a physical toàn thân under the kích hoạt of applied forcesinjury to a muscle (often caused by overuse); results in swelling & pain

v.

English Synonym và Antonym Dictionary

strains|strained|strainingsyn.: descent extend hurt injure pull chất lượng race sprain streak stretch tow trace tug wrenchant.: relax