Đây là một trong những từ miêu tả một hành động của bé người hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa là trình bày về một chiếc gì đó, hoặc lời khuyên những ý kiến, đưa ra quan điểm, nêu ra một ý kiến,vấn đề, hoặc trong số những trường hòa hợp là vặn đồng hồ tiến lên.Bạn vẫn xem: Put forward nghĩa là gì

 

Loại từ bỏ trong giờ Anh:

Là một dạng các động tự nên có thể kết phù hợp với nhiều từ bỏ loại khác biệt trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Put forward là gì

 

But somehow, it wasn't put forward until very recently, considering these two corporate systems that were bankrupt because the epidemic was complicated.Nhưng bằng phương pháp nào đó, nó dường như không được đưa ra cho đến rất ngay gần đây, coi như hai khối hệ thống công ty này sẽ phá sản vì dịch bệnh lây lan phức tạp. Modern senior researchers have put forward with many theories lớn explain these difficult human actions.Các công ty nghiên cứu cao cấp hiện đại đã chuyển ra những giả thuyết để giải thích những hành động khó khăn này của nhỏ người. It has put forward made a large number of regulations based on the "principle of prevention of the 19 covid epidemic".Nó đã chuyển ra một số lượng lớn các quy định dựa vào "nguyên tắc phòng kháng dịch 19 covid".

 

2. Cách áp dụng cụm đông từ bỏ “put forward” trong giờ Anh:

 

put forward trong giờ Anh

 

Trong trường hợp để nêu một phát minh hoặc chủ kiến , hoặc ý kiến đề nghị một planer hoặc fan , cho khác thường để coi xét sử dụng “put forward”

I was completely unconvinced by any of the arguments he put forward at yesterday's meeting.Tôi trọn vẹn không bị thuyết phục bởi ngẫu nhiên lý lẽ nào nhưng mà anh ấy đưa ra tại cuộc họp ngày hôm qua.The peace plan put forward aunched last year has been revived for a newly rebuilt land with the newest look.Kế hoạch hòa bình được giới thiệu vào năm trước đã được phục hồi cho một vùng đất mới được tạo lại từ đầu mang vẻ bên ngoài mới nhất.

 

Ngoài ra còn dùng “put forward” để cung ứng cho một phát minh hoặc chủ kiến , hoặc ý kiến đề xuất một planer hoặc người , cho phi thường để coi xét:

The proposals that you have  put forward eserve serious consideration by your superiors và be approved for implementation right next month.Các khuyến cáo mà các bạn đã chỉ dẫn đáng được cấp trên xem xét tráng lệ và trang nghiêm và được phê chuẩn thực hiện nay ngay mon sau.

 

put somebody/something forward for something: đặt ai kia / cái nào đấy về phía trước

I put myself forward for in the position of sales manager after a long time working as a hàng hóa consultant at the store.Tôi vẫn đặt mình vào vị trí giám đốc bán sản phẩm sau lúc một thời hạn rât lâu làm nhân vien bốn vấn sản phẩm tại cửa ngõ hàng.

 

3. Các trường hợp trong những mẫu câu thường xuyên gặp:

 

put forward trong tiếng Anh

 

Put forward lép vế danh từ:

 leaders put forward: các nhà chỉ đạo đưa ra.

He rejected any proposed reforms in the talks to lớn quell the rebellion that politicians và leaders put forward.Ông chưng bỏ đa số đề nghị cải tân tại cuộc hiệp thương dập tắt cuộc nổi loạn mà các chính trị gia và các nhà chỉ huy đưa ra.

 

reasons put forward: nguyên nhân đưa ra

What are three other reasons put forward by Damn to lớn disclaim the possibility of miracles?Ba nguyên nhân khác nhưng Dam chỉ dẫn để phủ nhận năng lực có phép kỳ lạ là gì?

 

Put forward che khuất động từ:

Many proposals and early plans were put forward in place before the current plan was approved for implementation.Nhiều đề án dơ lên và planer đầu sẽ được gửi ra trước lúc kế hoạch hiện tại được thông qua thực hiện.Many complex theories have been put forward in here.Nhiều triết lý phức tạp vẫn được giới thiệu ở đây.

 

Put forward thua cuộc phó từ:

only put forward policies: chỉ chuyển ra những chính sách

Vietnam has only put forward policies lớn take the "5 no" rule seriously to prevent the outbreak of covid 19 from occurring.Việt Nam new chỉ giới thiệu các chế độ thực hiện trang nghiêm quy tắc “5 không” để ngăn chặn sự bùng nổ của vi trùng covid 19 xảy ra.

 

previously put forward: trước đó đã đưa ra

In June of this summer launched a new collection of the brand but previously put forward a limited spring collection dedicated to lớn the new year celebrations.Vào tháng 6 mùa hè này, sẽ tung ra một bộ sưu tập mới của thương hiệu nhưng trước đó đã đưa ra một bộ sưu tầm mùa xuân giới hạn giành riêng cho lễ lưu niệm năm mới

 

Put forward che khuất trợ rượu cồn từ

The government must put forward with a credible, concrete and clear path toward real democracy, và it has not yet fully grasped that opportunity.

Xem thêm: Hostile Takeover Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Thôn Tính Thù Địch (

Chính phủ đề nghị đưa ra một con đường đáng tin cậy, rõ ràng và ví dụ hướng tới nền dân công ty thực sự, cùng họ vẫn chưa nắm bắt được thời cơ đó một bí quyết thật sự rõ ràng.

 

Hi vọng với bài viết này, movingthenationforward.com đã giúp đỡ bạn hiểu hơn về put forward trong giờ đồng hồ Anh!!!