Sẵn sàng du học tập – đều khái niệm như chi phí lương, tiền thưởng, chi phí hoa hồng gồm nghĩa không giống nhau, chính vì vậy được thể hiện bởi những tự ngữ khác biệt trong giờ đồng hồ Anh. Phần nhiều từ vựng cùng ví dụ sau đây để giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn những khái niệm này.

Bạn đang xem: Phụ cấp tiếng anh là gì

*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả khi có tác dụng việc, lương nói chung.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm ngoại trừ giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled to extrapay.

Nhân viên có tác dụng thêm ngoại trừ giờ sẽ tiến hành trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả thời hạn và thường xuyên theo tháng, đựơc chính sách trong hợp đồng lao động.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương các bạn một mon bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản chi phí thuê hay trả theo tuần, đặc biệt là cho những các bước làm mướn phổ thông, không nên qua bằng cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bưng bê được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phụ cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà chi phí phụ cấp ăn trưa, xăng xe, đi lại, điện thoại. Bên cạnh ra, “allowance” còn được dùng để chỉ khoản chi phí tiêu vặt cha mẹ thường cho con cái.

Ví dụ:

I receive anallowanceof 50 dollars per day.

Tôi nhận ra tiền trợ cấp mỗi ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoa hồng, chi phí phần trăm doanh thu bán hàng.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là tiền thưởng siêng cần.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

Công ty bộ quà tặng kèm theo thêm tiền thưởng năng suất làm việc cho bọn chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền tiết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể từ khi Jenny ra đời chúng tôi ban đầu để dành riêng tiền trong tương lai con bé bỏng học Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp cho thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Xem thêm: Wmi Là Gì ? Wmi Provider Host Là Gì

Các ông chủ đề nghị trả tiền trợ cung cấp thôi việc sau thời điểm một nhân viên cấp dưới bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp