Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Minister là gì

*
*
*

minister
*

minister /"ministə/ danh từ cỗ trưởngMinister for (of) Foreign Affrais; Foreign Minister bộ trưởng bộ nước ngoài giao, nước ngoài trưởngthe Council of Ministers hội nhất quán trưởng (ngoại giao) công sứminister plenipotentiary: công sứ toàn quyền fan thừa hành, fan trợ thủ, tay sai (tôn giáo) mục sưMinister of State Quốc vụ khanh; bộ trưởng liên nghành không bộthe Prime Minister Thủ tướng động từ (+ to) góp vào, giúp đỡ; chăm sócto minister to the wants os a sick man: chăm lo chu đáo một người ốm (tôn giáo) làm mục sư (từ cổ,nghĩa cổ) cung cấp, cấp
bộ trưởngminister of trade & industry: bộ trưởng dịch vụ thương mại và công nghiệpdeputy ministerthứ trưởngprime minister (Prime Minister)thủ tướng mạo (Thủ tướng)prime minister (prime Minister)thủ tướng

Thuật ngữ hành chính, văn phòngMinister: cỗ trưởng


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

minister

Từ điển Collocation

minister noun

1 member of the government

ADJ. prime | chief, principal Queen Elizabeth"s chief minister, Lord Burghley | deputy | junior, senior | cabinet, departmental, EU, Foreign Office, government, trang chủ Office | defence, education, environment, finance, foreign, health, interior, transport, etc. | relevant, responsible Local authorities should submit schemes to the relevant minister for approval. | former, outgoing

VERB + MINISTER appoint (sb), appoint sb as, nominate (sb), nominate sb as | elect (sb), elect sb as | dismiss (sb as) | serve as He served briefly as prime minister from 1920 khổng lồ 1921. | lobby, persuade, urge lobbying the Transport Minister over the issue | advise, consult, instruct | accuse, criticize

MINISTER + VERB resign, retire | be accountable to lớn sb, be responsible for sth Ministers are accountable khổng lồ Parliament. The minister responsible for the health service | announce sth, unveil sth | agree (to) sth, approve sth, decide sth, endorse sth | intervene (in sth) The foreign minister intervened with disastrous results.

PREP. ~ for the new minister for the Arts | ~ of A new minister of defence had been appointed. > See PRIME MINISTER

2 priest

ADJ. church | Baptist, Congregational, Methodist, Nonconformist, Presbyterian

VERB + MINISTER ordain (sb), ordain sb as He was ordained minister of a small rural congregation.

PHRASES a minister of religion

Từ điển WordNet


n.

the job of a head of a government department

v.

attend to the wants và needs of others

I have to minister to lớn my mother all the time

work as a minister

She is ministering in an old parish
Xem thêm: Stormwater Là Gì, Nghĩa Của Từ Storm Water, Stormwater Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

ministers|ministered|ministeringsyn.: chaplain clergyman pastor