Giải bài xích tập trang 58, 59 bài xích 1 Định lí Talet vào tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng tất cả độ lâu năm như sau:...

Bạn đang xem: Giải toán sách giáo khoa lớp 8


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng bao gồm độ nhiều năm như sau:

a) AB = 5cm cùng CD 15 cm;

b) EF = 48 centimet và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m cùng MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta bao gồm AB = 5cm cùng CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường vừa lòng sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà cn = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) và CD= 12cm. Tính độ nhiều năm AB.

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) nhưng CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ lâu năm AB= 9cm.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ nhiều năm cùa AB vội vàng 5 lần độ dài của CD với độ nhiều năm của A"B" vội vàng 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của nhị đoạn trực tiếp AB cùng A"B".

Giải:

Độ dài AB cấp 5 lần độ nhiều năm CD cần AB= 5CD.

Độ lâu năm A"B" vội vàng 12 lần độ lâu năm CD đề nghị A"B"= 12CD.

=> Tí số của nhị đoạn thẳng AB cùng A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

Xem thêm: Giải Bài 3: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Nhất Của Tam Giác Cạnh, Please Wait

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) mà AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)