Giải bài tập trang 94 bài rèn luyện SGK Toán 5. Câu 1: Tính diện tích hình thang tất cả độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 94


Bài 1 trang 94 SGK toán 5

Tính diện tích s hình thang tất cả độ dài hai đáy lần lượt là a và b, độ cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm.

b) a = 

*
m; b = 
*
m; h = 
*
m.

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m.

Bài giải:

Diện tích của hình thang là:

a) 

*
 = 70 ( cm2)

b) 

*

c)

*
 = 1,15 (m2) 

Đáp số:

a) 70 ( cm2); b) 1,3125 ( m2); c) 1,15 (m2) 

Bài 2 trang 94 sgk toán 5 luyện tập

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy mập 120m, đáy nhỏ xíu bằng đáy lớn. Đáy nhỏ nhắn dài hơn chiều cao 5 m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Bài giải: Đáy bé của thửa ruộng hình thang là: 120 x  = 80 (m).

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 80 -5 = 75 (m).

Diện tích của thửa ruộng là : 

*
 = 7500 (m2 )

1m2 thu hoạch được số thóc là : 64,5:100 = 0,645 (kg)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là : 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg) thóc.

Bài 3 trang 94 SGK toán 5 rèn luyện về hình thang

Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau 

b) diện tích s hình thang AMCD bởi (1 over 3) diện tích hình chữ nhật ABCD.

*

Bài giải:

a) Ghi chữ Đ vào ô trống.

(Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích s bằng nhau vì chưng chúng bao gồm chung lòng DC; có chiều cao bằng nhau là độ nhiều năm đoạn thẳng AD; tất cả đáy nhỏ bé bằng 3 cm).

Xem thêm: Giải Bài 101 Trang 97 Sgk Toán 6 Tập 1 01 Trang 97 Sgk Toán 6 Tập 1

b) Ghi chữ S vào ô trống:

(Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB x AD = 9 x AD

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign và left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr & = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr & = 6 imes A mD cr )

Ta có: (6 imes A mD over 9 imes A mD = 2 over 3)

Vậy diện tích hình thang AMCD bởi (2 over 3) diện tích hình chữ nhật ABCD.