Tính diện tích s hình tam giác bao gồm độ dài đáy là (a) và độ cao là h:a) a = 30,5dm và h = 12dm.b) a = 16dm và h = 5,3m


Tính diện tích s hình tam giác bao gồm độ lâu năm đáy là (a) và chiều cao là (h):

a) (a = 30,5dm) với (h = 12dm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 88, 89 luyện tập

b) (a = 16dm) và (h = 5,3m).

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích s: (S = dfrac a imes h2 ) hoặc (S = a imes h : 2), trong các số ấy (S) là diện tích, (a) là độ dài đáy, (h) là chiều cao.

Lưu ý: (a) và (h) cùng đơn vị đo.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích tam giác kia là:

(dfrac30,5 imes 122 = 183; (dm^2))

b) Đổi (5,3m = 53 dm)

 Diện tích tam giác đó là:

(dfrac16 imes 532 = 424 ; (dm^2))


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Hãy chỉ ra đáy và mặt đường cao khớp ứng đã có trong mỗi hình tam giác bên dưới đây:

*

Phương pháp giải:

Quan giáp hình vẽ với dựa vào định hướng về lòng và mặt đường cao trong tam giác.

Lời giải bỏ ra tiết:

Hình tam giác vuông ABC:

- Đáy là AC và con đường cao tương ứng là BA.

- Đáy là AB và mặt đường cao khớp ứng là CA. 

Hình tam giác vuông DEG:

- Đáy là DE và đường cao khớp ứng là GD.

- Đáy là DG và con đường cao khớp ứng là ED.


Bài 3


Video trả lời giải


a) Tính diện tích s hình tam giác vuông ABC.

*

b) Tính diện tích hình tam giác vuông DEG. 

*

Phương pháp giải:

Diện tích hình tam giác vuông bởi tích độ nhiều năm hai cạnh góc vuông phân chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích hình tam giác ABC là:

(displaystyle 3 imes 4 over 2 = 6; (cm^2))

b) diện tích hình tam giác DEG là:

(displaystyle 3 imes 5 over 2 = 7,5 ;(cm^2)) 


Bài 4


Video giải đáp giải


a) Đo độ dài những cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích s hình tam giác ABC.

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ cùng độ nhiều năm cạnh ME.

Tính:

- Tổng diện tích s hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP.

- diện tích hình tam giác EQP.

Xem thêm: Giải Bài 103 Trang 97 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 103 Trang 97 Sgk Toán 6 Tập 1

*

Phương pháp giải:

- diện tích tam giác vuông ABC = Tích độ nhiều năm hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị chức năng đo) phân chia cho 2.

-Diện tích hình tam giác EQP = diện tích s hình chữ nhật MNPQ - (Diện tích hình tam giác MQE + diện tích s hình tam giác NEP)