Giải bài bác tập trang 49, 50 bài xích 6 Phép trừ những phân thức đại số sách giáo khoa toán 8 tập 1. Câu 28: Theo nguyên tắc đổi dấu ta có ...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 tập 1


Bài 28 trang 49 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Theo nguyên tắc đổi lốt ta có ( frac-AB=fracA-B). Do đó ta cũng đều có ( -fracAB=fracA-B). Chẳng hạn, phân thức đối của ( frac45-x) là ( -frac45-x)( =frac4-(5-x)) ( =frac4x-5). Áp dụng vấn đề này hãy điền rất nhiều phân thức tương thích vào phần lớn chỗ trống dưới đây:

a) ( -fracx^2+21-5x) = ... = ...; b) ( -frac4x+15-x) = ....

Hướng dẫn giải:

a) ( -fracx^2+21-5x) ( =fracx^2+2-(1-5x)) ( =fracx^2+25x-1);

b) ( -frac4x+15-x) ( =frac4x+1-(5-x)) ( =frac4x+1x-5)

Bài 29 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Làm tính trừ những phân thức sau:

a) ( frac4x-13x^2y-frac7x-13x^2y); b) ( frac4x+52x-1-frac5-9x2x-1);

c) ( frac11x2x-3-fracx-183-2x); d) ( frac2x-710x-4-frac3x+54-10x).

Hướng dẫn giải:

 a) ( frac4x-13x^2y-frac7x-13x^2y) ( =frac4x-13x^2y+frac-(7x-1)3x^2y)

( =frac4x-1-7x+13x^2y) ( =frac-3x3x^2y=-frac1xy).

b) ( frac4x+52x-1-frac5-9x2x-1) ( =frac4x+52x-1+frac-(5-9x)2x-1)

( =frac4x+5-5+9x2x-1= frac13x2x-1)

c) ( frac11x2x-3-fracx-183-2x) ( =frac11x2x-3+fracx-18-(3-2x))

( =frac11x2x-3+fracx-182x-3) ( =frac11x+x-182x-3) ( =frac12x-182x-3=6)

d) ( frac2x-710x-4-frac3x+54-10x) ( =frac2x-710x-4-frac3x+5-(4-10x))

( =frac2x-710x-4-frac3x+510x-4) ( =frac2x-7+3x+510x-4) ( =frac5x-22(5x-2)=frac12)

Bài 30 trang 50 sách giảo khoa toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) ( frac32x+6-fracx-62x^2+6x); b) ( x^2+1-fracx^4-3x^2+2x^2-1)

Hướng dẫn giải:

a) ( frac32x+6-fracx-62x^2+6x) ( =frac32(x+3)+frac-(x-6)2x(x+3))

( =frac3x-(x-6)2x(x+3)=frac3x-x+62x(x+3)=frac2x+62x(x+3)=frac1x)

b) ( x^2+1-fracx^4-3x^2+2x^2-1) ( =x^2+1+frac-(x^4-3x^2+2)x^2-1)

( =frac(x^2+1)(x^2-1)-x^4+3x^2-2x^2-1) ( =fracx^4-1-x^4+3x^2-2x^2-1)

( =frac3x^2-3x^2-1=frac3(x^2-1)x^2-1=3).

Xem thêm: Các Đơn Vị Mts Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hệ Mts Trong Tiếng Việt

Bài 31 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Chứng tỏ rằng từng hiệu dưới đây bằng một phân thức bao gồm tử bởi 1:

a) ( frac1x-frac1x+1); b) ( frac1xy-x^2-frac1y^2-xy).

Hướng dẫn giải:

a) ( frac1x-frac1x+1) ( =fracx+1-xx(x+1)=frac1x(x+1))

b) ( frac1xy-x^2-frac1y^2-xy) ( =frac1x(y-x)-frac1y(y-x))