Chuyên đề trở thành nội sinh: vươn lên là nội sinh là gì, những vấn đề biến đổi nội sinh, bí quyết xử lý vươn lên là nội sinh, cầu lượng cùng kiểm định quy mô có vươn lên là nội sinh?


*
*
*
*
*
*

Mô hình SUR (Seemingly Unrealted Regression Model) được sử dụng rộng thoải mái trong những mô hình kinh tế tài chính như mong lượng những hàm cầu chi tiêu của những doanh nghiệp vào một ngành, cầu lượng những hàm cầu chi tiêu và sử dụng của…

1. Ra mắt về mô hình SUR Trong rất nhiều trường hợp, quy mô hệ phương trình phân tích tồn tại quan hệ giữa các biểu thức. Lý do của sự sống thọ mối quan liêu hệ giữa những biểu thức…

aOLS (21)Dataset (13)Endogeneity (18)Event study (15)EViews (22)Factor (58)GMM (22)Lasso (7)Logit (26)OLS (26)Online (182)Panel data (74)PDF (75)PTKT (18)SPSS (51)Stata (210)Test (35)Time series (60)