1.  Lý thuyết1.1. Đường thẳng tuy vậy song 1.2. Đường thẳng giảm nhau2. Các dạng toán hay gặp3. Bài bác tập
Mời các em tham khảo tổng hợp lý thuyết Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau cùng một số dạng bài thường gặp và hướng dẫn biện pháp làm, thông qua đó nắm được những định lý, bí quyết và áp dụng ngừng các bài tập.

Bạn đang xem: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau


*

I. Lý thuyết Đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng giảm nhau

Vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳngCho hai đường thẳng (d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)) và (d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)).1. Đường thẳng song song Hai con đường thẳng (y = ax + b (a e 0)) và (y = a"x + b" (a" e 0)) song song cùng nhau khi và chỉ còn khi (a = a", b ≠ b") và trùng nhau khi và chỉ còn khi (a = a", b = b").2. Đường thẳng cắt nhauHai con đường thẳng (y = ax + b (a e 0)) và (y" = a"x + b" (a" e 0)) cắt nhau khi còn chỉ khi (a ≠ a").
+) (d m//d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)+) (d ) cắt ( d" Leftrightarrow a e a").+) (d equiv d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b = b"endarray ight.).

II. Các dạng toán thường gặp mặt về Đường thẳng tuy nhiên song và con đường thẳng cắt nhau

Dạng 1: đã cho thấy vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng mang đến trước. Kiếm tìm tham số m để những đường thẳng thỏa mãn vị trí kha khá cho trước.Phương pháp:
Cho hai tuyến phố thẳng (d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)) và (d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)).+) (d m//d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)+) (d) cắt (d" Leftrightarrow a e a").+) (d equiv d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b = b"endarray ight.).Dạng 2: Viết phương trình con đường thẳngPhương pháp:+) áp dụng vị trí tương đối của hai đường thẳng để khẳng định hệ số.Ngoài ra ta còn sử dụng các kiến thức sau+) Ta gồm (y = ax + b) với (a e 0, b e 0) là phương trình con đường thẳng giảm trục tung trên điểm (Aleft( 0;b ight)), cắt trục hoành trên điểm (Bleft( - dfracba;0 ight)).+) Điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) thuộc đường thẳng (y = ax + b) khi và chỉ khi (y_0 = ax_0 + b).Dạng 3: tìm kiếm điểm thắt chặt và cố định mà con đường thẳng d luôn luôn đi qua với mọi tham số (m)Phương pháp:Gọi (Mleft( x;y ight)) là vấn đề cần tìm lúc đó tọa độ điểm (Mleft( x;y ight)) thỏa mãn nhu cầu phương trình đường thẳng (d).

Xem thêm: Giải Bài 33 Trang 23 Sgk Toán 9 Tập 2 4 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 33 Trang 24 Sgk Toán 9 Tập 2


Đưa phương trình mặt đường thẳng (d) về phương trình hàng đầu ẩn (m).Từ đó nhằm phương trình bậc nhất (ax + b = 0) luôn đúng thì (a = b = 0)Giải đk ta tìm kiếm được (x,y).Khi đó (Mleft( x;y ight)) là điểm thắt chặt và cố định cần tìm.

III. Bài tập về Đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng cắt nhau

Cho hàm số ( y = ax + 3). Hãy xác đinh hệ số a vào mỗi trường hợp sau:a) Đồ thị của hàm số tuy nhiên song với đường thẳng (y = -2x);b) lúc (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 2 + sqrt 2) .Lời giải:a) Đồ thị của hàm số (y = ax + 3) song song với đường thẳng (y = - 2x) nên (a = -2)Vậy thông số a của hàm số là: (a = -2)b) khi (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 2 + sqrt 2)Ta có:(eqalign và 2 + sqrt 2 = aleft( 1 + sqrt 2 ight) + 3 cr và Leftrightarrow aleft( 1 + sqrt 2 ight) = sqrt 2 - 1 cr & Leftrightarrow a = sqrt 2 - 1 over sqrt 2 + 1 cr & Leftrightarrow a = left( sqrt 2 - 1 ight)^2 over left( sqrt 2 + 1 ight)left( sqrt 2 - 1 ight) cr và = 2 - 2sqrt 2 + 1 over 2 - 1 = 3 - 2sqrt 2 cr )