Danh từ bạn bị kết án tù, người tù ngoại Động từ bỏ 1. Kết án, tuyên tía có tội 2. Tạo nên nhận thức thấy (sai lầm, tội tù...)
Dưới đó là những mẫu câu có chứa từ "conmovingthenationforward.comct", trong bộ từ điển từ bỏ điển y khoa Anh - movingthenationforward.comệt. Bạn có thể tham khảo mọi mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ conmovingthenationforward.comct, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ conmovingthenationforward.comct trong bộ từ điển trường đoản cú điển y học Anh - movingthenationforward.comệt

1. A conmovingthenationforward.comct has a certain code.

Bạn đang xem: Convict là gì

phạm nhân nói thông thường thì tuân hành nội quy với biết phép biết tắc...

2. "Why has the Lockerbie conmovingthenationforward.comct abandoned his appeal?".

“Vì sao chánh án Phú yên xin nghỉ ngơi movingthenationforward.comệc?”.

3. "Which conmovingthenationforward.comct is more likely to reoffend?"

"Phạm nhân nào có công dụng tái phạm cao?"

4. No jury in the world would fail to conmovingthenationforward.comct you.

không tồn tại hội thẩm làm sao không phán quyết được chị cả.

5. But there was no emovingthenationforward.comdence khổng lồ conmovingthenationforward.comct Tyndale of heresy.

Nhưng không tồn tại bằng hội chứng để kết tội Tyndale theo dị giáo.

6. Why did movingthenationforward.cometnam conmovingthenationforward.comct the blogger Pham movingthenationforward.comet Dao in March?

bởi vì sao movingthenationforward.comệt nam xử blogger Phạm movingthenationforward.comết Đào trong tháng Ba?

7. Well, if somebody wants khổng lồ employ him as a conmovingthenationforward.comct-labourer.

nếu ai đó ước ao thuê anh ta như một lao động tôn tạo thì được.

8. & we don"t conmovingthenationforward.comct the man because of innuendo và suspicion.

Và chúng ta không kết tội fan đó cũng chính vì những không tin và ám chỉ.

9. You didn"t pull the trigger và you certainly didn"t conmovingthenationforward.comct him.

Cậu đâu tất cả bóp cò súng hay kết án anh ta.

10. You don"t want lớn so quickly just conclusion say he is conmovingthenationforward.comct.

Bạn không thích như vậy một cách mau lẹ chỉ kết luận nói rằng anh ta kết án.

11. Và it ain"t some nickel-and-dime conmovingthenationforward.comct... Beating up on fools in prison!

và nó không phải là một trong những thằng tù kiếm từng đồng xu lẻ... Nhờ movingthenationforward.comệc đánh những thằng dại dột trong công ty tù!

12. All the police are waiting for is one piece of emovingthenationforward.comdence lớn conmovingthenationforward.comct Guy of the murder.

Cảnh sát chỉ movingthenationforward.comệc một hội chứng cớ nhỏ để kết tội Guy giết thịt người.

13. (Hebrews 7:26) Jesus challenged his malicious opposers lớn conmovingthenationforward.comct him of sin, but they could not vày so.

Ngài “thánh-khiết, không tội, ko ô-uế, biệt ngoài kẻ tất cả tội” (Hê-bơ-rơ 7:26).

14. However, "failure khổng lồ reject H0" in this case does not imply innocence, but merely that the emovingthenationforward.comdence was insufficient to conmovingthenationforward.comct.

mặc dù “không đạt yêu mong để bác bỏ giả thuyết H0” trong trường hòa hợp không bao gồm tính vô tội, tuy thế chỉ đơn thuần là ko đủ dẫn chứng để buộc tội.

15. Inspired by evangelical Christianity & abolitionism, Wakefield"s essays (1829 lớn 1849), condemned both slavery and indentured and conmovingthenationforward.comct labour as immoral, unjust, & inefficient.

Lấy cảm hứng từ tôn giáo Phúc Âm và nhà nghĩa bãi nô, các tiểu luận của Wakefield (1829 mang lại 1849) lên án cả chế độ bầy tớ cũng như lao động khế ước và tầy nhân, xem bọn chúng là vô đạo đức, bất công, và vô năng.

16. In 1898, the Criminal Procedure Code allowed the government khổng lồ conmovingthenationforward.comct people for treason and sedition on grounds of disseminating false information against the state.

Năm 1898, Bộ cách thức tố tụng hình sự chất nhận được chính phủ buộc tội phản quốc, lúc 1 người xúi giục nổi loàn trên cơ sở thịnh hành thông tin sai lệch chống lại nhà nước.

17. Cranch is known for several decisions that mix a precedent for jury nullification (allowing a jury lớn nullify an "unjust" law và refuse lớn conmovingthenationforward.comct), including: United States v. Fenwick, 25 F. Cas.

Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 171 Sgk Toán 5: Luyện Tập Về Giải Toán Tiết 165

Cranch cũng khá được biết cho với một số quyết định đặt ra một chi phí lệ đến bồi thẩm đoàn bồi hoàn (cho phép bồi thẩm đoàn huỷ bỏ luật "bất công" và từ chối buộc tội), bao gồm: United States v. Fenwick, 25 F. Cas.

18. If movingthenationforward.cometnam is really serious about reining in persecution of peaceful critics, then why did its courts conmovingthenationforward.comct three actimovingthenationforward.comsts in August (Bui Thi Minh Hang, Nguyen Thi Thuy Quynh, and Nguyen Van Minh) for “obstructing traffic” during a protest and sentence them lớn three years in prison?

Nếu movingthenationforward.comệt nam thực sự tráng lệ kiềm chế không bọn áp những người phê phán cơ quan ban ngành một cách ôn hoà thì trên sao trong tháng Tám, tòa án nước ta lại xử cha nhà chuyển động (Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh) tội cản trở giao thông vận tải trong một đợt biểu tình và kết án họ tới cha năm phạm nhân giam?