Cho ba điểm A, B, C ko thẳng hàng. Vẽ con đường thẳng AB, tia AC, đoạn trực tiếp BC cùng điểm M nằm

giữa B, C.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 6 hình học

Bài 3.

a) Đánh lốt hai điểm M, N. Vẽ con đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và các không đi

qua N. Vẽ điểm A không giống M bên trên tia My.

b) xác định điểm s trên đường thẳng a làm sao để cho S, A, N trực tiếp hàng. Trong trường hợp mặt đường thẳng AN

song song với con đường thẳng a thì có vẽ ăn điểm s không ? vì sao.

Bài 4.

Vẽ 4 con đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho những giao điểm (nếu có).

Bài 5.

Cho cha điểm A, B, C làm thế nào để cho B nằm giữa A và C. Làm vắt nào chỉ nhằm đo hai lần, mà hiểu rằng độ

dài của tất cả ba đoạn trực tiếp AB, BC, AC? Hãy nêu những cách làm cho khác nhau.

Bài 6.

Cho đoạn thẳng AB lâu năm 6cm. Trên tia AB lấy điểm M làm thế nào để cho AM = 3cm.

a) Điểm M có nằm giữa A cùng B ko ? bởi sao ?

b) đối chiếu AM cùng BM.

c) M gồm là trung điểm của AB không ?

Bài 7.

Cho đoạn trực tiếp AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng đó.

Bài 8.

Vẽ hai tuyến phố thẳng xy và zt cắt nhau tại O.

Lấy A nằm trong tia Ox, B trực thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D nằm trong tia Oz thế nào cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm,

OD = 2cm, OD = 2 OB.

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ:

Bài 1.

Đoạn trực tiếp AB là hình có hai điểm A, B và toàn bộ các điểm nằm giữa A, B. (H.101)

Bài 2.

Hướng dẫn:

Có thể vẽ như hình 102.

Bài 3.

a) coi hình 103a.

b) Vẽ mặt đường thẳng AN cắt đường trực tiếp a tại S (H.103b).

Bài 4. 

Hướng dẫn:

– tư đường thẳng giảm nhau đôi một, có 6 giao điểm A, B, C, D, E, F(H.104a)

– trong 4 đường thẳng có hai tuyến đường thẳng tuy vậy song, sẽ có được 5 giao điểm A, B, C, D, E (H.104b)

– trong 4 đường thẳng gồm hai cặp đường thẳng tuy nhiên song, sẽ có 4 giao điểm A, B, C, D (H.104c)

– trong 4 đường thẳng tất cả 3 đường thẳng song song, sẽ sở hữu 3 giao điểm A, B, C (H.104d)

– Cả 4 con đường thẳng tuy vậy song : không có giao điểm nào. (H.104 e).

Bài 5.

Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC.

Cách 1: Đo độ dài của nhì đoạn trực tiếp AB, BC . Độ nhiều năm AC bởi tổng nhị độ lâu năm đo được.

Cách 2 : Đo độ lâu năm AB, AC. Độ lâu năm BC bởi hiệu nhì độ dài đo được.

Cách 3 : Đo độ nhiều năm BC, AC. Độ lâu năm AB bởi hiệu nhì độ lâu năm đo được.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 118 Sgk Toán Lớp 5 Trang 117, 118 Mét Khối

Bài 6.

Ôn tập phần hình học (Phần B) – những dạng Toán lớp 6