Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chủ yếu phươnglà số bằng bình phương của một vài tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Từng tổng sau có là một số trong những chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ bên dưới dạng tổng các lũy quá của 10.

Bạn đang xem: Bài 71 trang 30 sgk toán 6 tập 1


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân tách rồi tính thương.

Cách 2: chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? soát sổ lại dự kiến đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng bí quyết tính, em hãy cho thấy số nào lớn hơn trong hai số sau?

a) $2^3$ cùng $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ và $5^2$

d) $2^10$ với 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vệt "X" vào ô đam mê hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau dưới dạng lũy thừa của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong các số sau, số nào là lũy quá của một số tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng bao gồm số có nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10.

b)Viết từng số sau thành lập và hoạt động phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 mang lại 20.

Xem thêm: Giải Bài 35 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 35 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 2

b)Viết mỗi số sau thành bình phương của một vài tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá chỉ trị những lũy quá sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$