(absqrtdfracab;,,, dfracabsqrtdfracba;,,, sqrtdfrac1b+dfrac1b^2;,,, sqrtdfrac9a^336b;,,, 3xysqrtdfrac2xy.)

(Giả thiết những biểu thức tất cả nghĩa).

Bạn đang xem: Bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Sử dụng các công thức sau:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb), cùng với (a ge 0, b > 0 ).

+ (sqrta^2=|a|)

+ trường hợp (a ge 0) thì (|a|=a)

+ giả dụ ( a 0)).


Lời giải chi tiết

Theo đề bài những biểu thức đều phải có nghĩa.

+ Ta có

(absqrtdfracab=absqrtdfraca.bb.b=absqrtdfracabb^2=abdfracsqrtabsqrtb^2=abdfracsqrtab.)

*) giả dụ ( b > 0) thì (|b|=b Rightarrow abdfracsqrtableft =abdfracsqrtabb=asqrtab). 

*) nếu như ( b 0) thì ( |a|=a Rightarrow dfracasqrtaba=dfracasqrtabab=dfracsqrtabb .)

*) Nếu (a 0) thì (|b|=b Rightarrow dfracsqrtb+1=dfracsqrtb+1b).

Xem thêm: Bài 37 Trang 23 Sgk Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 23 Sgk Toán 6 Tập 2

*) trường hợp (-1 le b 0) thì (|a|=a, |b| =b Rightarrow dfracab=dfracasqrtab2b).