Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai cat tuyến ABC và AMN làm thế nào để cho hai mặt đường thẳng BN với CM giảm nhau trên một điểm S nằm bên trongđường tròn. Hội chứng minh

(widehatA+widehatBSM=2.widehatCMN)
Bạn đang xem: Bài 41 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Áp dụng định lý góc bao gồm đỉnh ở bên phía ngoài và định lý góc có đỉnh ở phía bên trong đường tròn.

- Tính số đo góc A với góc BSM theo số đo các cung bị chắn.

 

*

Trong con đường tròn (O) có

(widehatCMN )là góc nội tiếp chắn cung công nhân nên(widehatCMN=dfrac12 extsđoversetfrownCN )

(widehatBSM) là góc tất cả đỉnh ở bên trong đường tròn nên

(widehatBSM=dfrac12left( extsđoversetfrownBM+ extsđoversetfrownCN ight) )

(widehatA )là góc bao gồm đỉnh nằm đi ngoài đường tròn nên

(widehatA=dfrac12left( extsđoversetfrownCN- extsđoversetfrownBM ight) )

Ta có:

( eginaligned widehatA+widehatBSM&=dfrac12left( extsđoversetfrownCN- extsđoversetfrownBM ight)+dfrac12left( extsđoversetfrownBM+ extsđoversetfrownCN ight) \ và =dfrac12left( extsđoversetfrownCN- extsđoversetfrownBM+ extsđoversetfrownBM+ extsđoversetfrownCN ight) \ & =2.dfrac12 extsđoversetfrownCN=2widehatCMN \ endaligned )


Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học tốt hơn.
Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 5: Góc bao gồm đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở phía bên trong đường tròn khác • Giải bài xích 36 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O) và... • Giải bài xích 37 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O) và... • Giải bài bác 38 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên một mặt đường tròn,... • Giải bài bác 39 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho AB và CD là hai... • Giải bài 40 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm S ở bên... • Giải bài 41 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm A nằm bên... • Giải bài 42 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại tam giác ABC nội... • Giải bài 43 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học 9


Xem thêm: Bài Tập Về Phân Số Lớp 5 - Bài Tập Ôn Tập Về Phân Số Lớp 5

bài xích trước bài sau