a) (displaystyle - 15 over 90,120 over 600, - 75 over 150;) 

b) (displaystyle 54 over - 90, - 180 over 288,60 over - 135) 
Bạn đang xem: Bài 35 trang 20 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Quy tắc rút gọn một phân số, ta phân tách cả tử và mẫu mã của phân số cho 1 ước phổ biến (khác 1 và -1) của chúng.

Quy tắc quy đồng mẫu mã nhiểu phân số: 

Muốn quy đồng mẫu các phân số với chủng loại dương ta làm như sau:

Bước 1: search bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để triển khai mẫu chung.

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng biện pháp chia mẫu tầm thường cho từng mẫu). 

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân số với quá số phụ tương ứng.


Lời giải chi tiết

a) ( displaystyle - 15 over 90,120 over 600, - 75 over 150;)

 Rút gọn:

( displaystyleeginarrayldfrac - 1590 = dfrac - 15:1590:15 = dfrac - 16;\dfrac120600 = dfrac120:120600:120 = dfrac15;\dfrac - 75150 = dfrac - 75:75150:75 = dfrac - 12endarray)

Từ kia ta đi quy đồng 3 phân số sau: ( displaystyledfrac - 16;dfrac15;dfrac - 12)

BCNN(6,5,2) = 30

Thừa số phụ trước tiên là: 30: 6 = 5

Thừa số phụ lắp thêm hai là: 30 : 5 = 6

Thừa số phụ thứ cha là: 30 : 2 = 15

Quy đồng mẫu mã ta được:

( displaystyleeqalign và - 1 over 6 = left( - 1 ight).5 over 6.5 = - 5 over 30 cr và 1 over 5 = 1.6 over 5.6 = 6 over 30 cr và - 1 over 2 = left( - 1 ight).15 over 2.15 = - 15 over 30 cr )

b) ( displaystyle54 over - 90, - 180 over 288,60 over - 135)

 Rút gọn

( displaystyleeginarrayldfrac54 - 90 = dfrac54:left( - 18 ight) - 90:left( - 18 ight) = dfrac - 35;\dfrac - 180288 = dfrac - 180:36288:36 = dfrac - 58;\dfrac 60-135 = dfrac 60:(-15)-135:(-15) = dfrac - 49endarray)

Khi kia ta đi quy đồng mẫu những phân số mới sau: ( displaystyledfrac - 35;dfrac - 58;dfrac - 49.)

BCNN(5,8,9) = 360

Thừa số phụ trước tiên là: 360: 5 = 72

Thừa số phụ thứ hai là: 360 : 8 = 45 

Thừa số phụ thứ bố là: 360 : 9 = 40

Quy đồng mẫu ta được:

( displaystyleeqalign & -3 over 5 = (-3).72 over 5.72 = -216 over 360 cr & - 5 over 8 = left( - 5 ight).45 over 8.45 = - 225 over 360 cr & - 4 over 9 = left( - 4 ight).40 over 9.40 = - 160 over 360 cr )
Xem thêm: Giải Toán 6 Trang 82, 83 Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Giải Toán Lớp 6 Tập 1

Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 movingthenationforward.com"