+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(ab^2.sqrtdfrac3a^2b^4=ab^2.dfracsqrt3sqrta^2b^4) (=ab^2.dfracsqrt3sqrta^2.sqrtb^4)

(=ab^2.dfracsqrt3sqrta^2.sqrt(b^2)^2) (=ab^2.dfracsqrt3)

 (=ab^2.dfracsqrt3-ab^2=-sqrt3).

Bạn đang xem: Bài 34 trang 19 sgk toán 9 tập 1

(Vì (a 0 Rightarrow |b^2|=b^2) ).


LG b

( sqrtdfrac27(a - 3)^248) với (a > 3)

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) với (a ge 0; b>0)

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.) 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac27(a - 3)^248=sqrtdfrac2748.(a-3)^2) (=sqrtdfrac2748.sqrt(a-3)^2)

(=sqrtdfrac9.316.3.sqrt(a-3)^2) (=sqrtdfrac916.sqrt(a-3)^2)

(=sqrtdfrac3^24^2.sqrt(a-3)^2) (=dfracsqrt 3^2sqrt 4^2.sqrt(a-3)^2)

(=dfrac34|a-3|=dfrac34(a-3)).

Xem thêm: Cách Giải Toán Hình Lớp 8 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Sgk

( Vì (a > 3) nên (a-3>0 Rightarrow |a-3|=a-3) )


LG c

( sqrtdfrac9+12a+4a^2b^2) với (a ≥ -1,5) và (b

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) với (a ge 0; b>0)

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

+ ((a+b)^2=a^2+2ab+b^2). 

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac9+12a+4a^2b^2=sqrtdfrac3^2+2.3.2a+2^2.a^2b^2)

(=sqrtdfrac3^2+2.3.2a+(2a)^2b^2=sqrtdfrac(3+2a)^2b^2)

(=dfracsqrt(3+2a)^2sqrtb^2=dfrac)

Vì (a geq -1,5 Rightarrow a+1,5>0)

(Leftrightarrow 2(a+1,5)>0) 

( Leftrightarrow 2a+3>0)

( Leftrightarrow 3+2a>0)

(Rightarrow |3+2a|=3+2a)

Vì (b((a - b).sqrtdfracab(a - b)^2) với (a

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) cùng với (a ge 0; b>0)

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

((a - b).sqrtdfracab(a - b)^2=(a-b).dfracsqrtabsqrt(a-b)^2)

(=(a-b).dfracsqrtab)

(=(a-b).dfracsqrtab-(a-b)=-sqrtab).

(Vì (a 0).)

movingthenationforward.com*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com
Cảm ơn các bạn đã áp dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?