b) (displaystyle - 6 over - 35,27 over - 180), (displaystyle - 3 over - 28)

Đổi phần đông phân số tất cả mẫu âm thành rất nhiều phân số tất cả mẫu dương, rút gọn, rồi quy đồng. 
Bạn đang xem: Bài 33 trang 19 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Quy tắc quy đồng chủng loại nhiểu phân số: 

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu mã dương ta có tác dụng như sau:

Bước 1: tìm kiếm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng bí quyết chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng.
Xem thêm: Giải Bài 1,2,3 Trang 61 Toán Lớp 5 Trang 61 Luyện Tập ) Sgk Toán 5

Lời giải bỏ ra tiết

a) (displaystyle 3 over - 20, - 11 over - 30,7 over 15) 

(eginarrayldfrac3 - 20 = dfrac3:left( - 1 ight) - 20:left( - 1 ight) = dfrac - 320;\dfrac - 11 - 30 = dfrac - 11:left( - 1 ight) - 30:left( - 1 ight) = dfrac1130endarray)

Khi kia ta bắt buộc quy đồng mẫu các phân số sau: (displaystyle -3 over 20, 11 over 30,7 over 15)

(20 = 2^2.5)

(30 = 2.3.5)

(15=3.5)

Mẫu số phổ biến là (BCNN(15,20,30)=2^2.3.5=60)

Thừa số phụ đầu tiên là: 60: 20= 3 

Thừa số phụ trang bị hai là 60 : 30 = 2

Thừa số phụ thứ bố là: 60 : 15 = 4

Quy đồng mẫu ta được:

(eqalign và 3 over - 20 = - 3 over 20 = - 3.3 over 20.3 = - 9 over 60 cr & - 11 over - 30 = 11 over 30 = 11.2 over 30.2 = 22 over 60 cr và 7 over 15 = 7.4 over 15.4 = 28 over 60 cr )

b) (displaystyle - 6 over - 35,27 over - 180), (displaystyle - 3 over - 28)

Rút gọn:(dfrac27 - 180 = dfrac27:left( - 9 ight) - 180:left( - 9 ight) = dfrac - 320)

(dfrac - 6 - 35 = dfrac - 6:left( - 1 ight) - 35:left( - 1 ight) = dfrac635)

(dfrac - 3 - 28 = dfrac - 3:left( - 1 ight) - 28:left( - 1 ight) = dfrac328)

Khi đó ta quy đồng mẫu các phân số sau: (displaystyle 6 over 35,-3 over 20), (displaystyle 3 over 28)

(35=5.7)

(20 = 2^2.5) 

(28 = 2^2.7)

Mẫu số thông thường là (BCNN(20,35,28)=2^2.5.7 = 140)


Thừa số phụ đầu tiên là: 140 : 35 = 4

Thừa số phụ đồ vật hai là: 140 : trăng tròn = 7

Thừa số phụ thứ bố là: 140 : 28 = 5

Quy đồng mẫu mã ta được:

(eqalign và - 6 over - 35 = 6 over 35 = 6.4 over 35.4 = 24 over 140 cr & 27 over - 180 = - 3 over 20 = - 3.7 over 20.7 = - 21 over 140 cr & - 3 over - 28 = 3 over 28 = 3.5 over 28.5 = 15 over 140 cr )