Nếu (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên cần kiểm tra đk là phương trình đã cho tất cả nghiệm xuất xắc không, nếu không tồn tại nghiệm thì bên cạnh được tổng và tích 2 nghiệm đó.

Bạn đang xem: Bài 29 sgk toán 9 tập 2 trang 54

Lời giải chi tiết:

Phương trình (4x^2 + m 2x m - m 5 m = m 0) có nghiệm vày (a = 4, c = -5) trái dấu nhau đề xuất phương trình luôn có 2 nghiệm. đề xuất theo hệ thức Vi-ét ta có

(displaystylex_1 + x_2 = m - 1 over 2;x_1x_2 = - 5 over 4)


LG b

(9x^2- m 12x m + m 4 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là nhì nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên đề nghị kiểm tra điều kiện là phương trình đã cho tất cả nghiệm tốt không, nếu không tồn tại nghiệm thì không tính được tổng và tích 2 nghiệm đó.

Lời giải đưa ra tiết:

Phương trình (9x^2- m 12x m + m 4 m = m 0) có (Delta" = 36 - 36 = 0). Phương trình gồm nghiệm kép. Yêu cầu theo hệ thức Vi-ét ta có

(displaystylex_1 + x_2 = 12 over 9 = 4 over 3;x_1x_2 = 4 over 9)


LG c

(5x^2 + m x m + m 2 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là nhì nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên buộc phải kiểm tra điều kiện là phương trình đang cho tất cả nghiệm hay không, nếu không tồn tại nghiệm thì ko kể được tổng cùng tích 2 nghiệm đó.

Xem thêm: Giải Bài 13 Trang 74 Sgk Toán 8 Tập 1 3 Trang 74 Sgk Toán 8 Tập 1 (Hình Học)

Lời giải chi tiết:

Phương trình (5x^2 + m x m + m 2 m = m 0) có

(Delta =) (1^2 - m 4 m . m 5 m . m 2 m = m - 39 m (159x^2- m 2x m - m 1 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là nhì nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên phải kiểm tra đk là phương trình sẽ cho tất cả nghiệm tốt không, nếu không có nghiệm thì kế bên được tổng cùng tích 2 nghiệm đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Phương trình (159x^2- m 2x m - m 1 m = m 0) có nhị nghiệm sáng tỏ vì (a) cùng (c) trái dấu cần theo hệ thức Vi-ét ta có

(displaystylex_1 + x_2 = m 2 over 159;x_1x_2 = - 1 over 159)

movingthenationforward.com*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com
Cảm ơn chúng ta đã áp dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?