Bạn đó giải thích: "Trước hết em rút gọn cho \(10\), rồi rút gọn cho \(5\)". Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

 

 
Bạn đang xem: Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác\(1\)và\(-1\)) của chúng

Bài giải:

Bạn đó đã làm sai vì bạn ấy đã trừ cả tử số và mẫu số cho\(10\)ở lần rút gọn đầu tiên.Nếu tử và mẫu của phân số có dạng biểu thức thì phải biến đổi tử và mẫu về dạng tích rồi mới rút gọn được. Rút gọn đúng như sau:

\(\dfrac{10 + 5}{10 + 10} = \dfrac{5(2 + 1)}{10(1 + 1)} = \dfrac{3}{2.2} = \dfrac{3}{4}\)hoặc\(\dfrac{10 + 5}{10 + 10} = \dfrac{15}{20} = \dfrac{15 : 5}{20 : 5} = \dfrac{3}{4}\)


*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 4: Rút gọn phân số - Luyện tập trang 15 - 16 khác • Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn các phân số... • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Bộ răng đầy đủ của... • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:\(a) \,\, \dfrac{3... • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét vuông (viết... • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các cặp phân số... • Giải bài 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong các phân số sau... • Giải bài 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cho tập hợp \(A =... • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết tất cả các phân... • Giải bài 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cho đoạn... • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học sinh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn phân số - Luyện tập trang 15 - 16
• Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 171 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2 173 174 175 176 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số