(25dm^2 = dfrac25100 m^2 = dfrac25 : 25100 : 25m^2 = dfrac14 m^2 ;\ 36dm^2 = dfrac36100m^2 = dfrac36 : 4100 : 4 m^2= dfrac925m^2 ; \ 450cm^2 = dfrac45010 , 000m^2 = dfrac450 : 5010 , 000 : 50m^2 = dfrac9200m^2 ; \ 575cm^2 = dfrac57510 , 000m^2 = dfrac575 : 2510 , 000 : 25 m^2 = dfrac23400m^2 .)
Bạn đang xem: Bài 19 trang 15 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 4: Rút gọn gàng phân số - luyện tập trang 15 - 16 khác • bài xích 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn những phân số... • Giải bài xích 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bộ răng vừa đủ của... • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra m2 (viết... • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các cặp phân số... • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong những phân số sau... • Giải bài xích 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê say hợp... • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang đến tập hòa hợp (A =... • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết toàn bộ các phân... • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang lại đoạn... • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học tập sinh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn phân số - luyện tập trang 15 - 16
• bài xích 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài xích 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 6 Tập 2 Sách Mới Kết Nối, Chân Trời, Cánh Diều

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số