a)(20)phút(= dfrac2060 , extgiờ = dfrac20 : 2060 : 20 , extgiờ = dfrac13 , extgiờ )

b)(35)phút(= dfrac3560 , extgiờ = dfrac35 : 560 : 5 , extgiờ = dfrac712 , extgiờ )

c)(90)phút(= dfrac9060, extgiờ = dfrac90 : 3060 : 30 , extgiờ = dfrac32 , extgiờ )
Bạn đang xem: Bài 18 trang 15 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 4: Rút gọn gàng phân số - rèn luyện trang 15 - 16 khác • bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn các phân số... • Giải bài xích 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cỗ răng vừa đủ của... • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra m2 (viết... • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những cặp phân số... • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong các phân số sau... • Giải bài xích 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số yêu thích hợp... • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến tập phù hợp (A =... • Giải bài xích 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết tất cả các phân... • Giải bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho đoạn... • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học tập sinh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn gàng phân số - rèn luyện trang 15 - 16
• bài bác 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 44 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1, Tìm Số Tự Nhiên X, Biết:

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số