a) ( displaystyle 113 over 15.left( 0,5 ight)^2.3 + left( 8 over 15 - 119 over 60 ight):123 over 24)

b) (dfracleft( dfrac11^2200 + 0,415 ight):0,01dfrac112 - 37,25 + 3dfrac16)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+ Đổi láo lếu số, số thập phân về dạng phân số

+ triển khai đúng lắp thêm tự: trong ngoặc trước, rồi mang lại nhân phân tách và cộng trừ.


Lời giải đưa ra tiết

a) ( displaystyle 113 over 15.left( 0,5 ight)^2.3 + left( 8 over 15 - 119 over 60 ight):123 over 24)

( displaystyle = 28 over 15.left( 1 over 2 ight)^2.3 + left( 8 over 15 - 79 over 60 ight):47 over 24) 

( displaystyle = 28 over 15.1 over 4.3 + 8.4 - 79 over 60:47 over 24)

( displaystyle = 7 over 5 + - 47 over 60.24 over 47)

( displaystyle = 7 over 5 + - 2 over 5)

( displaystyle = 5 over 5 = 1)

b) ( displaystyle dfracleft( dfrac11^2200 + 0,415 ight):0,01dfrac112 - 37,25 + 3dfrac16)

( = dfracleft( dfrac121200 + dfrac4151000 ight):dfrac1100dfrac112 - dfrac1494 + dfrac196)

( = dfracleft( dfrac121200 + dfrac83200 ight):dfrac1100dfrac1 - 447 + 3812)

(eginarrayl = dfracdfrac204200:dfrac1100dfrac - 40812\ = dfracdfrac102100.100 - 34\ = dfrac102 - 34 = - 3endarray)