(displaystyle D = 23 over 4.left( - 0,4 ight) - 13 over 5.2,75 + left( - 1,2 ight):4 over 11)

(E = displaystyle left( 2^3.5.7 ight)left( 5^2.7^3 ight) over left( 2.5.7^2 ight)^2)
Bạn đang xem: Bài 171 trang 67 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) Sử dụng đặc điểm giao hoán cùng kết hợp: (a+b=b+a) và ((a+b)+c=a+(b+c))

b) thực hiện quy tắc phá ngoặc và đặc thù kết hợp

c) Sử dụng đặc thù phân phối của phép nhân với phép cộng (ab + ac = aleft( b + c ight))

d) Đưa hỗn số về dạng phân số, sử dụng phân phối của phép nhân cùng với phép cộng, phép trừ (ab + ac = aleft( b + c ight)); (ab-ac=a(b-c))

e) Sử dụng (left( a.b ight)^m = a^mb^m;,left( a^m ight)^n = a^m.n)


Lời giải chi tiết

( displaystyle A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 )( displaystyle = (27 + 53) + (46 + 34) + 79 )( displaystyle = 80 + 80 + 79 = 239)

( displaystyle B = - 377 - (98 - 277))

( displaystyle = - 377 - 98 + 277)

( displaystyle = (- 377+ 277)-98)

( displaystyle = -100-98) 

( displaystyle = -198)

( displaystyle C = - 1,7. 2,3 + 1,7. (- 3,7))( displaystyle - 1,7.3 - 0,17:0,1)

( displaystyle = - 1,7. 2,3 + 1,7. (- 3,7) )( displaystyle - 1,7.3 - 0,17.10)

 ( displaystyle = - 1,7. 2,3 - 1,7. 3,7)( displaystyle - 1,7.3 - 1,7)

( displaystyle = -1,7. (2,3 + 3,7 + 3 + 1))

( displaystyle = -1,7 . 10 )

( displaystyle = -17.)

( displaystyle D=23 over 4.left( - 0,4 ight) - 13 over 5.2,75 )(displaystyle + left( - 1,2 ight):4 over 11)

( displaystyle =11 over 4. - 4 over 10 - 8 over 5.275 over 100 + - 12 over 10.11 over 4)

( displaystyle =11 over 4. - 2 over 5 - 8 over 5.11 over 4 + - 6 over 5.11 over 4)

( displaystyle =11 over 4.left( - 2 over 5 - 8 over 5 + - 6 over 5 ight))

( displaystyle = 11 over 4.

Xem thêm: Mục Lục Giải Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Bài Tập Toán 6

- 2 - 8 - 6 over 5)

( displaystyle = 11 over 4. - 16 over 5)

( displaystyle = - 44 over 5) 

( displaystyle E = left( 2^3.5.7 ight).left( 5^2.7^3 ight) over left( 2.5.7^2 ight)^2)

(eginarrayl = dfrac2^3.5.7.5^2.7^32^2.5^2.left( 7^2 ight)^2 = dfrac2^3.5^1 + 2.7^1 + 32^2.5^2.7^2.2\ = dfrac2^3.5^3.7^42^2.5^2.7^4 = dfrac2.5.11.1.1 = 10endarray)