Giải các phương trình:a)(3x - 2 = 2x - 3;)b)(3 - 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u)c)(5 - (x - 6) = 4(3 - 2x))d)(-6(1,5 - 2x) = 3(-15 + 2x))e)(0,1 - 2(0,5t - 0,1) = 2(t - 2,5) - 0,7)f)(dfrac32left(x - dfrac54 ight) - dfrac58 = x.)
Bạn đang xem: Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

Bước 1: Chuyển các hạng tử chứa biến sang vế trái, những hằng số sang trọng vế phải

Bước 2: Rút gọn gàng hệ số

Bước 3: Giải phương trình

a)(3x - 2 = 2x - 3)(Leftrightarrow 3x - 2x = -3 + 2)(Leftrightarrow x = -1)Vậy phương trình tất cả nghiệm là(x = -1)b)(3 - 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u)(Leftrightarrow 2u + 27 = 4u + 27)(Leftrightarrow 2u - 4u = 27 - 27)(Leftrightarrow -2u = 0)(Leftrightarrow u = 0)Vậy phương trình bao gồm nghiệm là(u = 0)c)(5 - (x - 6) = 4(3 - 2x))(Leftrightarrow 5 - x + 6 = 12 - 8x)(Leftrightarrow -x + 11 = 12 - 8x)(Leftrightarrow -x + 8x = 12 - 11)(Leftrightarrow 7x = 1)(Leftrightarrow x = dfrac17)Vậy phương trình bao gồm nghiệm là(x = dfrac17)d)(-6(1,5 - 2x) = 3(-15 + 2x))(Leftrightarrow -9 + 12x = -45 + 6x)(Leftrightarrow 12x - 6x = -45 + 9)(Leftrightarrow 6x = -36)(Leftrightarrow x = -36 : 6)(Leftrightarrow x = -6)Vậy phương trình có nghiệm là(x = -6)e)(0,1 - 2(0,5t - 0,1) = 2(t - 2,5) - 0,7)(Leftrightarrow 0,1 - t + 0,2 = 2t - 5 - 0,7)(Leftrightarrow -t + 0,3 = 2t - 5,7)(Leftrightarrow -t - 2t = -5,7 - 0,3)(Leftrightarrow -3t = -6)(Leftrightarrow t = -6 : (-3))(Leftrightarrow t = 2)Vậy phương trình bao gồm nghiệm là(t = 2)f) (dfrac32left(x - dfrac54 ight) - dfrac58 = x)(Leftrightarrow dfrac32x - dfrac158 - dfrac58 = x)(Leftrightarrow dfrac32x - dfrac208 = x)(Leftrightarrow dfrac32x - dfrac52 = x)(Leftrightarrow dfrac32x -x = dfrac52 )(Leftrightarrow dfrac12x = dfrac52 )(Leftrightarrow x = dfrac52 : dfrac12)(Leftrightarrow x = dfrac52 .2)(Leftrightarrow x = 5)Vậy phương trình gồm nghiệm là(x = 5)


Xem clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 khác • Giải bài xích 10 trang 12 - SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm nơi sai và sửa... • Giải bài 11 trang 13 - SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 12 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 13 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bạn Hòa giải phương... • Giải bài xích 14 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Số làm sao trong ba... • Giải bài xích 15 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xe thứ khởi hành... • Giải bài 16 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Viết phương trình biểu... • Giải bài 17 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 18 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học 8


Xem thêm: Giới Thiệu Về Haproxy Là Gì, Setup 1 Load Balancer Đơn Giản

bài trước bài sau