(a) ,, 2dfrac49 + 1dfrac16;) (b) ,, 7dfrac18 - 5dfrac34;) (c) ,, 4 - 2dfrac67.)
Bạn đang xem: Bài 109 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Cách 1: đưa hỗn số quý phái phân số rồi tính

Cách 2: Cộng, trừ các phần nguyên với nhau, các phần phân số với nhau

Bài giải:

Cách 1:

(a) ,, 2dfrac49 + 1dfrac16 = dfrac229 + dfrac76 = dfrac4418 + dfrac2118 = dfrac6518 = 3dfrac1118)

(b) ,, 7dfrac18 - 5dfrac34= dfrac578 - dfrac234 = dfrac578 - dfrac468 = dfrac118 = 1dfrac38)

(c) ,, 4 - 2dfrac67 = 4 - dfrac207 = dfrac287 - dfrac207 = 1dfrac17)

Cách 2:

(a) ,, 2dfrac49 + 1dfrac16 = 2dfrac818 + 1dfrac318 = 3dfrac1118)

(b) ,, 7dfrac18 - 5dfrac34= 7dfrac18 - 5dfrac68 = 6dfrac98 - 5dfrac68 = 1dfrac38)

(c) ,, 4 - 2dfrac67 = 3dfrac77 - 2dfrac67 = 1dfrac17)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 13: hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh những phân... • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cùng hai hỗn... • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý giá của biểu... • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành phép nhân... • Giải bài 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bạn Hoàng làm phép... • Giải bài 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi phân chia một số... • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các tỷ lệ sau... • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành các phép tính... • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong xuôi các phép tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc điểm các... • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm số nghịch đảo... • Giải bài bác 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài bác 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 13: lếu láo số. Số thập phân. Xác suất - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48
• Giải bài bác 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 115 Trang 51 Sgk Toán 6 Tập 2 0 Trang 51,52 Sgk Toán Lớp 6 Tập 2

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số