Thực hiện tại phép nhân hoặc phân tách hai hỗn số bằng phương pháp viết láo lếu số bên dưới dạng phân số:

(a) ,, 5dfrac12 . 3dfrac34;) (b) ,, 6dfrac13 : 4dfrac29.)
Bạn đang xem: Bài 101 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi triển khai phép tính.

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số ta nhân số bị chia với nghịch đảo của số chia.

Bài giải:

(a) ,, 5dfrac12 . 3dfrac34 = dfrac112 . dfrac154 = dfrac1658 = 20dfrac58)

(b) ,, 6dfrac13 : 4dfrac29 = dfrac193 : dfrac389 = dfrac193 . dfrac938 = dfrac32 = 1dfrac12)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 13: lếu số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài xích 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh những phân... • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cộng hai hỗn... • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành phép nhân... • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chúng ta Hoàng làm cho phép... • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi phân tách một số... • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các xác suất sau... • Giải bài xích 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành các phép tính... • Giải bài bác 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài xích 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong các phép tính... • Giải bài 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bằng hai cách:(a) ,,... • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc thù các... • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 search số nghịch đảo... • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài xích 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48
• Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Đơn Giản Biểu Thức Lớp 6 ):, Toán Lớp 6: Hướng Dẫn Cách Đơn Giản Biểu Thức

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số